Sanace vlhkého zdiva a injektáže

Sanace vlhkého zdiva

Vlhké zdivo je velmi komplikovaný problém, který se nedá odstranit nějakým zázračným způsobem. Řešení by měla být konzultována s odborníky, protože svépomoc zde většinou nemá místo. Jde o závažný problém, který může mít vážné následky, a tak není na místě riskovat. Vzlínající vlhkost odstraňujeme podřezáním cihelné zdi strojní řetězovou pilou. Do řezné spáry vkládáme hydroizolační folii, spáru klínujeme a zaplňujeme speciální maltou. Je to jedna z nejúčinnějších metod, která přeruší vzlínání kapilární vody a odolá i přítomným solím.

Chemická injektáž zdiva

Silikonová hydroizolační clona se ve stěnových konstrukcích vytvoří napuštěním vrtů injektážní mikroemulzí (MC Bauchemie, Sika, apod.) nebo krémem. Materiály proniknou do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří vodoodpudivý film. Hydrofobizace pórů omezuje vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů, zároveň umožňuje difuzi vodní páry. Přípravek proniká spolehlivě i do nejmenších kapilár schopných kapilárního transportu vody.

Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí. To zaručuje dlouhodobou trvanlivost injektážní clony. Metoda je použitelná i v případech izolace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno. Pro vytvoření dodatečné izolace proti tlakové vodě máme k dispozici technologii injektáže polyuretanovým gelem, která spolehlivě vyřeší izolaci obvodových stěn domů bezvýkopovým postupem.

Návrh vhodného systému sanace zdiva

  1. Pro záruku kvalitního provedení sanačních prací je třeba před prováděním na místě ověřit potřebné údaje (druh a tloušťky zdiva, stupeň nasycení vodou, výškové úrovně izolací a clony).

  2. Námi provedený průzkum poskytne dostatečné odpovědi zejména na otázky typu jaká je vlhkost zdiva nebo jaké je zasolení zdiva? Přesně určíme co je příčinou zvýšené vlhkosti nebo zasolení. Na základě spolehlivého zjištění těchto údajů je možné navrhnout a uskutečnit spolehlivé řešení.

  3. Pro posouzení vlhkého zdiva se odebírají vzorky cca 100 g k určení obsahu vodorozpustných solí (nejčastěji sírany, dusičnany a chloridy) i pro vážkové stanovení vlhkosti. Takto stanovené hodnoty jsou velmi přesné a mohou být podkladem pro posouzení kvality či správné funkce provedené sanace vlhkého zdiva. Stanovení obsahu solí je potřebné pro optimální návrh sanačních omítek. Měření vlhkosti zdiva vlhkoměry navazuje na provedená vážková stanovení vlhkosti zdiva a poskytne celkový obraz rozložení vody ve zdivu.

  4. Nejlepší výsledky měření poskytují mikrovlnné vlhkoměry, které měří vlhkost zdiva do hloubky 30 až 40 cm, aniž by bylo měření ovlivněno zasolením zdiva. Součástí průzkumu při vysoušení staveb je prohlídka objektu a posouzení jeho současného stavebně technického stavu před započetím sanace zdiva. Zahrnuje posouzení přítomnosti a stavu hydroizolace, stavu omítek, konstrukcí a odvodnění objektu. Rovněž se zabývá materiálem vlhkého zdiva a omítek a konkrétními poruchami stavebních prvků konstrukcí.

Pro správnou funkci sanace zdiva je třeba kombinovat se sanačními omítkami.

Máte zájem o cenovou nabídku? Kontaktujte nás.